You are 3231472 visitor.
Currently 6 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
2VHO 2VHO A1RIBOSOMEX-Ray Difraction3.742007-11-22


model 1
>strand_A
AAAUuGAAGAGUUUGAUCAUGGCUCAGAUUGAACGCUGGCGGCAGGCCUAACACAUGCAAGUCGAACGGUAACAGGAAGAAGCUUGCUUCUUUGCUGACGAGUGGCGGACGGGUGAGUAAUGUCUGGGAAACUGCCUGAUGGAGGGGGAUAACUACUGGAAACGGUAGCUAAUACCGCAUAACGUCGCAAGACCAAAGAGGGGGACCUUCGGGCCUCUUGCCAUCGGAUGUGCCCAGAUGGGAUUAGCUAGUAGGUGGGGUAACGGCUCACCUAGGCGACGAUCCCUAGCUGGUCUGAGAGGAUGACCAGCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGCAAGCCUGAUGCAGCCAUGCCGCGUGUAUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAAGUACUUUCAGCGGGGAGGAAGGGAGUAAAGUUAAUACCUUUGCUCAUUGACGUUACCCGCAGAAGAAGCACCGGCUAACUCCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGCAGGCGGUUUGUUAAGUCAGAUGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGAACUGCAUCUGAUACUGGCAAGCUUGAGUCUCGUAGAGGGGGGUAGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGAGAUCUGGAGGAAUACCGGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGACGAAGACUGACGCUCAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCGACUUGGAGGUUGUGCCCUUGAGGCGUGGCUUCCGGAGCUAACGCGUUAAGUCGACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUGCAACGCGAAGAACCUUACCUGGUCUUGACAUCCACGGAAGUUUUCAGAGAUGAGAAUGUGCCUUCGGGAACCGUGAGACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUUGUGAAAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUCCUUUGUUGCCAGCGGUCCGGCCGGGAACUCAAAGGAGACUGCCAGUGAUAAACUGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUCAUGGCCCUUACGACCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGCAUACAAAGAGAAGCGACCUCGCGAGAGCAAGCGGACCUCAUAAAGUGCGUCGUAGUCCGGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGUGGAUCAGAAUGCCACGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUGGGUUGCAAAAGAAGUAGGUAGCUUAACCUUCGGGAGGGCGCUUACCACUUUGUGAUUCAUGACUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAACCGUAGGGGAACCUGCGGUUGGAUCACCUCCUUA
----......(...........)...((.(..(..(..((...((.(....(.....(..(((..((.(...((((..(.(.......))..).))).)..)))))......((........(.(((...(....((...((.(.((.....(.(((......))).)......)).).....(.(....).).....(((((...(....).)))))..))...))...)..))).).(((....(((...(((((((.......))))))).)))......)))....(.(.((....)).)....)...)).(((((............))))).((((....))))...)....).)........(....(.............).)....).)...))....(.......(((.(...))))......).....(.((((........(..(((..(.......)..)))...).........))))....)..((((...[...(.(.(.....((.]..)).......).).).))))..)..).).))......................((...(...((((..(.((((.(..((......((.(((.....))).))....))..).))..)))..))))....(((.(.........((.....((.(((((.....................)))))..))....................))........)..)))......)...))......((.(.(..............................).).))......(...(.(..(.......((..(.(.....).)..))........((....)).....)..).)......(.......(.(......).).....)..........(.((.((((((......((......(.((.(..................................((((..(...(....(...(.((..........)).)...(......)...).....)).(..(.....(.((.(......(..(.(.............(((......)))...).)..).....(((..(..((.(....(...((.....)).).....).))...).(...(((.......)))......)...))).......)..))....)...).)....))))..........).))..).(....(((..(.....(....((...((......))...))......).....)..))).......(.....(.((((........)))).).....)..).....)).....((((.(...........).))))............))))))))..).....(...(.(.((((.(....(.(((.(((((......(..((.(.(.............).)))..).....))))).))).)....).))))..).)....)......(((((.(......).))))).).....--------