You are 3130464 visitor.
Currently 7 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1Y69 RR0099 0, 91RIBOSOMEX-Ray Difraction3.332004-12-04


model 1
>strand_0
gGUCAAGAUAGUAAGGGUCCACGGUGGAUGCCCUGGCGCUGGAGCCGAUGAAGGACGCGAUUACCUGCGAAAAGCCCCGACGAGCUGGAGAUACGCUUUGACUCGGGGAUGUCCGAAUGGGGAAACCCACCUCGUAAGAGGUAUCCGCAAGGAUGGGAACUCAGGGAACUGAAACAUCUCAGUACCUGAAGGAGAAGAAAGAGAAUUCGAUUCCGUUAGUAGCGGCGAGCGAACCCGGAUCAGCCCAAACCGAAACGCUUGCGUUUCGGGGUUGUAGGACCAGUUUUUAAGAUUCAACCCCUCAAGCCGAAGUGGCUGGAAAGCUACACCUCAGAAGGUGAGAGUCCUGUAGGCGAACGAGCGGUUGACUGUACUGGCACCUGAGUAGGUCGUUGUUCGUGAAACGAUGACUGAAUCCGCGCGGACCACCGCGCAAGGCUAAAUACUCCCAGUGACCGAUAGCGCAUAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGGAGGGGAGUGAAAGAGAACCUGAAACCGUGGACUUACAAGCAGUCAUGGCACCUUAUGCGUGUUAUGGCGUGCCUAUUGAAGCAUGAGCCGGCGACUUAGACCUGACGUGCGAGCUUAAGUUGAAAAACGGAGGCGGAGCGAAAGCGAGUCCGAAUAGGGCGGCAUUAGUACGUCGGGCUAGACUCGAAACCAGGUGAGCUAAGCAUGACCAGGUUGAAACCCCCGUGACAGGGGGCGGAGGACCGAACCGGUGCCUGCUGAAACAGUCUCGGAUGAGUUGUGUUUAGGAGUGAAAAGCUAACCGAACCUGGAGAUAGCUAGUUCUCCCCGAAAUGUAUUGAGGUACAGCCUCGGAUGUUGACCAUGUCCUGUAGAGCACUCACAAGGCUAGGGGGCCUACCAGCUUACCAAACCUUAUGAAACUCCGAAGGGGCACGCGUUUAGUCCGGGAGUGAGGCUGCGAGAGCUAACUUCCGUAGCCGAGAGGGAAACAACCCAGACCAUCAGCUAAGGUCCCUAAAUGAUCGCUCAGUGGUUAAGGAUGUGUCGUCGCAUAGACAGCCAGGAGGUUGGCUUAGAAGCAGCCACCCUUCAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUGACGAUGCGCCGAAAAUGAUCGGGGCUCAAGUGAUCUACCGAAGCUAUGGAUUCAACUCGCGAAGCGAGUUGUCUGGUAGGGGAGCGUUCAGUCCGCGGAGAAGCCAUACCGGAAGGAGUGGUGGAGCCGACUGAAGUGCGGAUGCCGGCAUGAGUAACGAUAAAAGAAGUGAGAAUCUUCUUCGCCGUAAGGACAAGGGUUCCUGGGGAAGGGUCGUCCGCCCAGGGAAAGUCGGGACCUAAGGUGAGGCCGAACGGCGCAGCCGAUGGACAGCAGGUCAAGAUUCCUGCACCGAUCAUGUGGAGUGAUGGAGGGACGCAUUACGCUAUCCAAUGCCAAGCUAUGGCUAUGCUGGUUGGUACGCUCAAGGGCGAUCGGGUCAGAAAAUCUACCGGUCACAUGCCUCAGACGUAUCGGGAGCUUCCUCGGAAGCGAAGUUGGAAACGCGACGGUGCCAAGAAAAGCUUCUAAACGUUGAAACAUGAUUGCCCGUACCGCAAACCGACACAGGUGUCCGAGUGUCAAUGCACUAAGGCGCGCGAGAGAACCCUCGUUAAGGAACUUUGCAAUCUCACCCCGUAACUUCGGAAGAAGGGGUCCCCACGCUUCGCGUGGGGCGCAGUGAAUAGGCCCAGGCGACUGUUUACCAAAAUCACAGCACUCUGCCAACACGAACAGUGGACGUAUAGGGUGUGACGCCUGCCCGGUGCCGGAAGGUCAAGUGGAGCGGUGCAAGCUGCGAAAUGAAGCCCCGGUGAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCUGCACGAAAGGCGUAACGAUCUGGGCGCUGUCUCAACGAGGGACUCGGUGAAAUUGAAUUGGCUGUAAAGAUGCGGCCUACCCGUAGCAGGACGAAAAGACCCCGUGGAGCUUUACUAUAGUCUGGCAUUGGGAUUCGGGUUUCUCUGCGUAGGAUAGGUGGGAGCCUGCGAAACUGGCCUUUUGGGGUCGGUGGAGGCAACGGUGAAAUACCACCCUGAGAAACUUGGAUUUCUAACCUGAAAAAUCACUUUCGGGGACCGUGCUUGGCGGGUAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCCAAAAUGUAACGGAGGCGCCCAAAGGUCACCUCAAGACGGUUGGAAAUCGUCUGUAGAGCGCAAAGGUAGAAGGUGGCUUGACUGCGAGACUGACACGUCGAGCAGGGAGGAAACUCGGGCUUAGUGAACCGGUGGUACCGUGUGGAAGGGCCAUCGAUCAACGGAUAAAAGUUACCCCGGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCGAGAGUCCAUAUCGGCGGGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCGUCGCAUCCUGGGGCUGAAGAAGGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGCACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCUCUAUCCGCUACGGGCGCAGGAGAAUUGAGGGGAGUUGCUCCUAGUACGAGAGGACCGGAGUGAACGGACCGCUGGUCUCCCUGCUGUCGUACCAACGGCACAUGCAGGGUAGCUAUGUCCGGAACGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGCGGGAAGCCAGCCCCAAGAUGAGUUCUCCCACUGUUUAUCAGGUAAGACUCCCGGAAGACCACCGGGUUAAGAGGCCAGGCGUGCACGCAUAGCAAUGUGUUCAGCGGACUGGUGCUCAUCAGUCGAGGUCUUGACCACUC
((((((((......(((.((((((......((..(.((((((((((......(((((..[[..[...)).....(((.((...((..]..]]..))......)).)))...)))....(((....)))(((((....))))).(((....))).))...(.((((...................))))..).........(......)...((((......(.......).....))))...(((...-------------------------------------------..(((((...((..((....(((((......)))))[[(...).(((.....]])))....))....))...))))).....-------------...(((((((.......)))))))........(((((..[.[[)))))..)))......)).))))))..)..............((....))....)).........((((....))))...................)))))).))).......((.(((((((.......))))))).)).[.(.(........).).((((((....(((.((.((((((....(.................).....((....))....(......)...........)))))).)))))..((.(...(((((....(.(((((((((..((.(....((((........))))....)..))...((...(.((........)).)..))....))))))))).).(((.....))).......)))))......).))..(..((.....(((((....)))))((((.((((.....((.(((.(....(((....((..((....-------------------....))..))...)).)....).))).).)....)))).)).))..(((((((.(........).)))))))....((........))...(((..(.(...((.[[[...(.(.((.(.....(.....((...((((((((.........((((.(((..(.............)..))).....(....(......)..).)))).....))))))))..))..........]]].)....).)).)).))...).).)))......(..(.....)..)...........))..)(..((((((.((......(.(.(.((....)).).).)...)).))))))...).....))))))(......((.....(((.((.......)).)))((((....((.(..(....((((((...((.....)).))))))....[[(((..((...(((...(.(....).)...)))...))....((((........)))).]](((((((((...((...........(((((..((..(((((.((((......{{......)))).(..........((..((.(((.............))).)).....)).........).....(.(((....))).)....)))))...))...)))))................))......))))))))).)))...).....((......)).).)).(((((....)))))..))))..((((....((((.(((.((..(.............((((....(....).....)))).((((((((...))))))))(...).......(((((((((...(...........)...((.((.(.....(.(.....).).......).)).))..(((..(((..(((((.(..(.(....(...((.(......).))...)....).)).)))..))))).(...(.......)...)(....)...((..........(((((.......)))))..)..).....)))...)).)))))))....))).))).)))).)))))).....)..{..(((((.....]}.)))))...(((((((..((..........(((.((((.(..(..((.((....((...(((...(.((.((((.(....-----((((....------...(.(.((------)).).)...----------------.))))).)))).)).)...)))....(((((.(......).))))).....))....))..))..)..(((......[)))((((.(..........]).))))([((...(((.(((...(((((.........)))))......(][....).....))).)))...(((...(((...{..)))...))).(........).))....].....((((((..((..]].]..)).)))))).....)}......).))..))))).........(((..(((((((...((.......))...)))))))...)))..........((.(.((.(((..(((((((((......))))))..))).(.(((.....))).).....))).)..)...).).).....(((((((....))).))))........)).))))))).[....((((((...(((...(((((((.....(....)....))))))).(((((...((((...((.(((.((((.}}.)))).)...)).))...)))).)))))....((....((((.............))))....))...)))..]....)))))).......---........(((.(((((.......)))))....((((((((.(((....(((.(....).)))...)))..))))).)))....)))....)))))))).---
>strand_9
ACAcCCCCGUGCCCAUAGCACUGUGGAACCACCCCACCCCAUGCCGAACUGGGUCGUGAAACACAGCAGCGCCAAUGAUACUCGGACCGCAGGGUCCCGGAAAAGUCGGUCAGCGCGGGGGUUU
---.(((.((((.....((.(((((.....(.(((...............)))...)....)))))..))(((.......((.(((((....))))).)).......)))..)))).))).---