You are 3130546 visitor.
Currently 7 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1VXX 2, 8, 51RIBOSOMEElectron Microscopy6.32014-05-29


model 1
>strand_2
GUuUGACCUCAAAUCAGGUAGGAGUACCCGCUGAACUUAAGCAUAUCAAUAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGAUUGCCUUAGUAACGGCGAGUGAAGCGGCAAAAGCUCAAAUUUGAAAUCUGGUACCUUCGGUGCCCGAGUUGUAAUUUGGAGAGGGCAACUUUGGGGCCGUUCCUUGUCUAUGUUCCUUGGAACAGGACGUCAUAGAGGGUGAGAAUCCCGUGUGGCGAGGAGUGCGGUUCUUUGUAAAGUGCCUUCGAAGAGUCGAGUUGUUUGGGAAUGCAGCUCUAAGUGGGUGGUAAAUUCCAUCUAAAGCUAAAUAUUGGCGAGAGACCGAUAGCGAACAAGUACAGUGAUGGAAAGAUGAAAAGAACUUUGAAAAGAGAGUGAAAAAGUACGUGAAAUUGUUGAAAGGGAAGGGCAUUUGAUCAGACAUGGUGUUUUGUGCCCUCUGCUCCUUGUGGGUAGGGGAAUCUCGCAUUUCACUGGCCAGCAUCAGUUUUGGUGGCAGGAUAAAUCCAUAGGAAUGUAGCUUGCCUCGGUAAGUAUUAUAGCCUGUGGGAAUACUGCCAGCUGGGACUGAGGACUGCGACGUAAGUCAAGGAUGCUGGCAUAAUGGUUAUAUGCCGCCCGUCUUGAAACACGGACCAAGGAGUCUAACGUCUAUGCGAGUGUUUGGGUGUAAAACCCAUACGCGUAAUGAAAGUGAACGUAGGUUGGGGCCUCGCAAGAGGUGCACAAUCGACCGAUCCUGAUGUCUUCGGAUGGAUUUGAGUAAGAGCAUAGCUGUUGGGACCCGAAAGAUGGUGAACUAUGCCUGAAUAGGGUGAAGCCAGAGGAAACUCUGGUGGAGGCUCGUAGCGGUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGAAUUUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUCCUGCCGAAGUUUCCCUCAGGAUAGCAGAAGCUCGUAUCAGUUUUAUGAGGUAAAGCGAAUGAUUAGAGGUUCCGGGGUCGAAAUGACCUUGACCUAUUCUCAAACUUUAAAUAUGUAAGAAGUCCUUGUUACUUAAUUGAACGUGGACAUUUGAAUGAAGAGCUUUUAGUGGGCCAUUUUUGGUAAGCAGAACUGGCGAUGCGGGAUGAACCGAACGUAGAGUUAAGGUGCCGGAAUACACGCUCAUCAGACACCACAAAAGGUGUUAGUUCAUCUAGACAGCCGGACGGUGGCCAUGGAAGUCGGAAUCCGCUAAGGAGUGUGUAACAACUCACCGGCCGAAUGAACUAGCCCUGAAAAUGGAUGGCGCUCAAGCGUGUUACCUAUACUCUACCGUCAGGGUUGAUAUGAUGCCCUGACGAGUAGGCAGGCGUGGAGGUCAGUGACGAAGCCUAGACCGUAAGGUCGGGUCGAACGGCCUCUAGUGCAGAUCUUGGUGGUAGUAGCAAAUAUUCAAAUGAGAACUUUGAAGACUGAAGUGGGGAAAGGUUCCACGUCAACAGCAGUUGGACGUGGGUUAGUCGAUCCUAAGAGAUGGGGAAGCUCCGUUUCAAAGGCCUGAUUUUAUGCAGGCCACCAUCGAAAGGGAAUCCGGUUAAGAUUCCGGAACCUGGAUAUGGAUUCUUCACGGUAACGUAACUGAAUGUGGAGACGUCGGCGCGAGCCCUGGGAGGAGUUAUCUUUUCUUCUUAACAGCUUAUCACCCCGGAAUUGGUUUAUCCGGAGAUGGGGUCUUAUGGCUGGAAGAGGCCAGCACCUUUGCUGGCUCCGGUGCGCUUGUGACGGCCCGUGAAAAUCCACAGGAAGGAAUAGUUUUCAUGCCAGGUCGUACUGAUAACCGCAGCAGGUCUCCAAGGUGAACAGCCUCUAGUUGAUAGAAUAAUGUAGAUAAGGGAAGUCGGCAAAAUAGAUCCGUAACUUCGGGAUAAGGAUUGGCUCUAAGGGUCGGGUAGUGAGGGCCUUGGUCAGACGCAGCGGGCGUGCUUGUGGACUGCUUGGUGGGGCUUGCUCUGCUAGGCGGACUACUUGCGUGCCUUGUUGUAGACGGCCUUGGUAGGUCUCUUGUAGACCGUCGCUUGCUACAAUUAACGAUCAACUUAGAACUGGUACGGACAAGGGGAAUCUGACUGUCUAAUUAAAACAUAGCAUUGCGAUGGUCAGAAAGUGAUGUUGACGCAAUGUGAUUUCUGCCCAGUGCUCUGAAUGUCAAAGUGAAGAAAUUCAACCAAGCGCGGGUAAACGGCGGGAGUAACUAUGACUCUCUUAAGGUAGCCAAAUGCCUCGUCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAUGGAUUAACGAGAUUCCCACUGUCCCUAUCUACUAUCUAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCUUGGCAGAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGUUGAGCUUGACUCUAGUUUGACAUUGUGAAGAGACAUAGAGGGUGUAGAAUAAGUGGGAGCUUCGGCGCCAGUGAAAUACCACUACCUUUAUAGUUUCUUUACUUAUUCAAUGAAGCGGAGCUGGAAUUCAUUUUCCACGUUCUAGCAUUCAAGGUCCCAUUCGGGGCUGAUCCGGGUUGAAGACAUUGUCAGGUGGGGAGUUUGGCUGGGGCGGCACAUCUGUUAAACGAUAACGCAGAUGUCCUAAGGGGGGCUCAUGGAGAACAGAAAUCUCCAGUAGAACAAAAGGGUAAAAGCCCCCUUGAUUUUGAUUUUCAGUGUGAAUACAAACCAUGAAAGUGUGGCCUAUCGAUCCUUUAGUCCCUCGGAAUUUGAGGCUAGAGGUGCCAGAAAAGUUACCACAGGGAUAACUGGCUUGUGGCAGUCAAGCGUUCAUAGCGACAUUGCUUUUUGAUUCUUCGAUGUCGGCUCUUCCUAUCAUACCGAAGCAGAAUUCGGUAAGCGUUGGAUUGUUCACCCACUAAUAGGGAACGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGUGAGACAGGUUAGUUUUACCCUACUGAUGAAUGUUACCGCAAUAGUAAUUGAACUUAGUACGAGAGGAACAGUUCAUUCGGAUAAUUGGUUUUUGCGGCUGUCUGAUCAGGCAUUGCCGCGAAGCUACCAUCCGCUGGAUUAUGGCUGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCAUGCUAGAACGCGGUGAUUUCUUUGCUCCACACAAUAUAGAUGGAUACGAAUAAGGCGUCCUUGUGGCGUCGCUGAACCAUAGCAGGCUAGCAACGGUGCACUUGGCGGAAAGGCCUUGGGUGCUUGCUGGCGAAUUGCAAUGUCAUUUUGCGUGGGGAUAAAUCAUUUGUAUACGACUUAGAUGUACAACGGGGUAUUGUAAGCAGUAGAGUAGCCUUGUUGUUACGAUCUGCUGAGAUUAAGCCUUUGUUGUCUGAUUUGU
--(...(((((......(((.(....(((((......(...[..).......)))).).........((....))...((((......((.]...)).....))))...((((.........(((.((((((...)))))).))....)........((((((.(((((((((((((.(((((((...({((((......)))))[[(...).(((....}]])))....)))))))...))))))))....)))))))))))...)....(((((((........))))))).....(((((..[.[[[[)))))..)))..........((((((.((...............((....)).....(......(..((((....))))............)........(((.((((.....(((((.((((((...............---------------------------------.........(((((((((((((((((((((((......((((((((......((((.(....).)))).......))))))))....))))).))))))))))........(((....)))....))))))))....)))))).))))).[((((........))))((((((..(.((((((.((((((..(((...(((.......)))...)))...((....)).......(((((..(((((....)))))...))))).((((((((....(....)....))).))).))....)))))).))))))..((.(...((((((.....(((((((((..((((...(((((((....)))))))...).)))...(((..((.((........)))).)))....))))))))).(.((.......))...)..))))))......).))).((((((....(.(((....))).)((((((((((...(((.(((((((.....(((....(((..(.((((...((((((.....)))))).)))).)..)))..)).).....)))))...((((.(((..(......).))).)))).....))))).)))))))).))..((((.(((((.....))))).))))....(((......)))...(((((((...((([[[...(.((((((......(..........(((.((((((((((.......(((((.(((...((.........))...))).....(...((......)).).)))))...)))))))))))))..........]]].)....))))))))))...)))))))(((((((((.........)))))))))....))))))((((((((((.((......((((.((((....))))))))...)))))))))).)).....))))))((.....((.....((((((.......))))))((.(.....((((.......(((((....((.....))..))))).....([...((...((....((......))...........(..(.....)....)......))....))...(((((........)))))).((((.((((((((...((((....)))...(.<.((((((...((((.((((((((((((((((((...{{..))))))(...(((((....(((((.....(((.....))).....))))).....)))))....)(((((((......))))))))))).).))))))).))))(...)....))))))...))....))))..))))))))...].........((......)).)))).((((.....))))..).))..((((.....(((((((.((..(....(.......(((((....(.[..).....)))))((.(((((((((................................------------------------------------------------------....................................................----...)))..)))))).))(...).......(((((((.(...((.........))...(((((((....((((.....))))......))))))).].(((.(((..((((((.(...((.....((((....)))).....)).)))))..)))))(((((.........)))))........((..........(((((.......)))))..)..)....)))....)..))))))).)..))).)))))))..))))))....)).{..(((((.....]}.)))))....(((((..(((.((......((((.(((((...(((((.((((((((..((((((((((....(...................(......)....................).....))))))))))...(((((.....((((..((((........))))...........>...((((((....))))))..))))..))))).....))))))))..)))))..(((......[)).)((((((..........]))))))([((...(((((((.(.((((((.......))))))...).((][.[[[))....)))))))...(((..((((....{..))))..))).(((....))).))]]].].....((((((..((((.]]]].]))))))))))....)}.....)))..)))))).......((.(.(.((((((...((.......))...))))))...)).).)........((((.((((((..(.(((((((......))))))..).).(((.(.....).))).....)))))..)...))).).....(((((((....))).))))....))..))).)))))....((((((((..((((.(.(((((......(....).....))))).)(((((...((((....((((((((((}}..)))))..)))))...))))..))))).((((...((((.............))))...)))).))))....)))))))).......(((((..(((.((....((.(........(((((((..).)))))).....))).......((((((...(((((.(..(((......)))..).))))).)))))).............)).)))..)))))..(((((.(..(.......)..)...(.(((((((((.(((....((((.(..(.((((..)..))).)..)))))...)))....)))).)))))).)))))..
>strand_8
AAACUUUCAACAACGGAUCUCUUGGUUCUCGCAUCGAUGAAGAACGCAGCGAAAUGCGAUACGUAAUGUGAAUUGCAGAAUUCCGUGAAUCAUCGAAUCUUUGAACGCACAUUGCGCCCCUUGGUAUUCCAGGGGGCAUGCCUGUUUGAGCGUCAUUU
...)))).)))........)...))))))))...)......((((((.[[.....))).....(.((((.....]]............).)))..)...)))....((.....))(((((((((....))))))))).))).....)))).)..)...
>strand_5
GGUUGCGGCCAUAUCUACCAGAAAGCACCGUUUCCCGUCCGAUCAACUGUAGUUAAGCUGGUAAGAGCCUGACCGAGUAGUGUAGUGGGUGACCAUACGCGAAACUCAGGUGCUGCAAUCU
(((((((((....((((((((.....((((((...(....)...))).)..))....)))))).))((((((.......(((((..((....)).))))).....))))))))))))))).