You are 3117654 visitor.
Currently 8 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1VX6 A, B, C1RIBOSOME/INHIBITORElectron Microscopy3.22014-06-02


model 1
>strand_A
GUUUGAUUUgAUGUUAGGAGGGCAAAUCCGCCGAAUUUAAGCAUAUAAUUAAGCGGAAGAAAAGAAAAUAACUAUGAUUCCUUUAGUAACGGCGAGUGAACAAGGACCAGCUCAAACGGUUAAUCCUUCGUUUGGUGCAAACCUUUCGACGGAAUUGUCGUUGAAUUAUUCCAUGAAUGCCUUUAAUUUGAGCAAAGUGAGCAGGAAUGCUUCCCCAUAGAGGGUGAAAGGCCCAUAGUUCUUUUUAAUUUAUUCAUUGGAAUUUUUCAUGUCGAGUCGUGUUCUUUGAGAUUGGAGCACUAAUACGUGUGAUACAUUUCACAUAAAGCUAAAUAUAUGUAGGAGACCGAUAGCAAACAAGUACCGUGAGGGAAAGAUGAAAUAGUACUCAGGAAUGAGCAAUUAAAUAGUACCUGAAAUCGUUAAGAUGGAACGGAUUAAGAGAGAAAACAAGUAAAGAGGGGAAUUUUUAAUUUUUUUUGUUAUAAUUCUCUUCUUUAUUAAAAGAAACAUCAGUGAUUAAUUUAAUUUCAAUAAAGCAAUCCCCUGAAAUUCAAAAUUUCUUUUAAUUUUGUUUUCACUUUCUCCCCGCACUAAUGUGGGGAAAACUGGCUUUAUUUCUUCAAUUAUUUUUUUUGCUGAGGAAUUUUAAAAUUAUUUGAAUUUUUCUUCUUAUAAUUUAAGUUGUUUCUAUACAGUACUUUCUUAACCCACUCGUCUUGAAACACGGACCAAGGAGUCUAGCAAAUGUGCAAGUGUAUAUGAUUCUUUAAACAUUUCUCUUUUUAAUAUACGCAUAAUUAAUGUAAUAUGUUUUCUUCAUUGUAGAUUUGUGGUGUUUAAUUUUUAUUAAAUCCCCACUUUGCAUACAAUACCGGUAAGCAAUUAUGCUUUAUUGAGUACGAGCAUAUUUGGUAGGACCCGAGAGGCUUUGAACUAAGCGUGAUGAGAUUGAAGUCAGACGAAAGUCUGAUGGAGGAUCGAGUUGAUACUGACGUGCAAAUCGUUCAUUUCAAUCACGUUUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAAAAGCCUAUUAGCUGGUUAUUUUCGAAAGAUCUCUCAGGAUCGCUGGAGUUGAUUAAUAUAAUUUUACCAGGUAGAGAUAAUGAUUAGAGGAAUCAGGGAAAUCGUUUUCCUUGACCUAUUCUCAAACUCCCAAUAGGUAAAAAGGGCGAAAUAACUCAAUUUGUAUUUCACUCAUAUUAAAUAAAAUAACUCCAAGUGGGCCAUUUUUGGUAAGCAGAACUGGCGAUGAGGGAUGCUCCUAACGCUUGGAUAAGGUGCCUAAAUAUUCGCUCAUGAGAUCCCAUAAAAGGUGUUGGUUCAUAAUGACAGUAGGACGGUGGUCAUGGAAGUCGAAAUCCGCUAAGGAGUGUGUAACAACUCACCUACCGAAUGAACUAGCCCUGAAAAUGGAUGGCGCUAAAGCGGAUUACCGAUACCAAGCCAUAAAAAGAACAGAAAAAAUUUAUUUUUUUUUUAGAAUCUUUUUAUGAGUAGAAAAUCGUGGGGUUUGUGUUGAAGCGAAAUACGUGAGUUUUCGUGGAACAUCUCCCUAGUGCAGAUCUUGGUGGAAGUAGCAACUAUUCAAAUGAGAACUUUGAAGACUGAAGUGGAGAAGGGUUUCUUGUCAACUGUGAUUGAACAAGAGUUAGCCGCUCCUAAGGGAUAGCUGAAAAGUGUUUAAAAGGGGGUUCCUUCCCCGUCUCAAAAGGGAAACAGGUUGAUAUUCCUGUGCCAAUAGUAUUAUGAGUUUCUUAGAUGGUAACAUAUAUAUAAAUGAACUCCUUUACAUAGGCUUUACACUCGGGGUGCGUUUUCUUUGCACUUUACCUUUAUAACAAACCUUGGAAUCAAUUUACUUGGAGAAGAGGUUCGUUGAACUCAAUUCAAAAAAUUUCUUGAACGGGGUUUUCGGAUUCAGUUCAUUUUAUUUUUUGUUUUGUAGCAAUAGUAAUUCGUUUUUAUGAAUUAUCCGAAGUGGUAAGGACUAUCCUUGAAAAAAGGAGGGAACGGCUUUGUAACUUGGUUUCUUCUGAUUCCAUUUUGCUUUGCUUAUACUCUUAAUACUUGUAUGAGCGUACCAACAACCGCAUCAGGUCUCCAAGGUUAACAGCCUCUGGUUAAAUAGAAAAAAGUAGGUAAGGGAAGUCGGCAAAAUAGAUCCGUAACUUCGGGAAAAGGAUUGGCUCUGAGGACAUUAGAAAAGAGAAGAAAAAAAGAGGGUCGAAAAUAAAAUUGCAGUCUUUAUUUGCUUUUCUUUCGAUUUGCUUGUAAUCUGCUUUUUCUUUUUCUUCUUUCUUUUUUUCUCCCCCUCUUUUCGCCUUCACUUUAUUGUAAUUUUAUUACUUUAAUUUGAUACCUAUAAUGUUAACUCAGAACUGAAACGGACAAGGGGAAUCCGACUGUUUAAUUAAAACAUAGCAUUGUGAAAAGCCACAACUGGUAUUAACACAAUGUGAUUUCUGCCCAGUGCUUUGAAUGUCAACUUGAUGAAAUUCAAUCAAGCGCAGGUAAACGGCGGGAGUAACUAUGACUCUCUUAAGGUAGCCAAAUGCCUCGUCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAUGGAUUAACGAGAUUCCCACUGUCCCUACUUGCUAUCUAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCUUGGCAAAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGUUGAGCUUUACUCUAGUCUGGCUUUGUGAAACGACUUAAGAGGUGUAGCAUAAGUGGGAGUAGAAACUGAAAUAUGUUUUUACGACAGUGAAAUACCACUACUUUUAAAGUUGUUUUACUUAUCCAUUUAUAGGGAAAUAUAUUAUGCUUUAUCCUUCGGGAAGGCAUUCUGAUAUUAUUUGAAUUUUUAAGAAACUUGUUUCUUAUCUUUCUCCCAAUUUCUAUGGAGACAUAGCCAGGUGGGGAGUUUGACUGGGGCGGUACAUCUGUUAAAUAUUAACGCAGAUGUCCAAAGACAAGCUCAAAGAGAACAGAAAUCUCUUGUAGACUAAAAGGGGAAAAGCUUGUUUGAUUUCUAUUUUCAGAACAAGUAGAAAACGUGAAAGCGUGGCCUAUCGAUCCUUUAUAUUUGCAAAAUGACGUAAAUUACUUACUACUGUGCAUAUAGAGGUGUCUGAAAAGUUACCACAGGGAUAACUGGCUUGUGGCUGCCAAGCGCUCCUAGCGACGUAGCUUUUUGAUCCUUCGAUGUCGGCUCUUCCUAUCAUUGGGACGCAGAAGUCUCAAAGUGUCGGAUUGUUCACCCGCUAAUAGGGAACGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGUGAGACAGGUUAGUUUUACCCUACUGAUGAAUUUUAUUAUAUUUUUUAUAUAUACAUAUAGUAUUGUGACAGUAAUCCAACUUGGUACGAGAGGAUUAGUUGGUUCAGACAAUUGGUACAGCAAUUGGUUGACAAACCAGUGUUGCGAAGCUAAGUCUGUUGGAUAAUGGCUGAACGCCUCUUAAGCCAGAAACCAUGCUGAUUAAACAAUACUAUUUCGUUCUUUUUUGUUUCCUUUUUUACUGCUAAUGUAAAAGAGAAAUUAUAUAUGUACCUUUUUUUGGUACAUAAAUAAUCCUAUCACCUUUUUCGUGAGCUGUGAGCUGUGAGCUAGGCAAUAGUUCUUUAACAACAAAAAAGAAUUGCACAAACUGUAGACGACUUUUUUGCCUCAGGGUGCUGUAAACAUGAAAGUAAACUUUGUUUUACGAUCUGUUGAGGCUUAUCCCUAGUGGUAAAGUGUUU
---------..((.((((((.((...(((((......(...[..).......)))).).........((....))...((((......((.]...)).....))))...((((...((....((((.((.....(......).....)).)))....)))..(((..(((((..((((....((((....(.(...({(..(......)..))[[(...).(((....}]])))...).)....))))...))))...)))))..))).....)....(((((((........)))))))......(((((..[[[[[[)))))..)))........((((((((.((...............((....))....((.......(..((((....))))...(......)..)(.....((((((((((.....((.(((((((.(.......((((((((((((..--------------------..))))))))))))....(((((((.((((((..((...(((...((((((((.......(.(..-------------------......).).(((.((((((..(....))))))))))...))))))))......)))...))..))))))...........((((((..(((......)))..)))))).....)))))))........).))))))).)).[((.(........).))((((((....(((.(((((((((..(((...(((..........)))..------------..)))...((....))......---..--..(((((......((--------------------...)).......)))))(((((((((((..--..))).))))).)))...))))))))).)))..((.(...((((((.....((((((((((.((((...((((((......))))))...).)))....((..((.((.......<)))).))...).))))))))).(.((.......))...)..))))))......).))..((((((.....((((....)))).(((((((((........((.(((((((.(...(((....(((..(.(.(.--((.((----------).))).).).)..)))..)).)...).)))))...(((.((((((.(.......))))))).)))......))))....))))))).))..((((.(((((.....))))).))))....(((......)))...((((((....((([[[...(.((((((......(..........(((.(((((((((.--------------------------------------------------------------------.))))))))))))..........]]].)....))))))))))....))))))(((((((((.--..((((((.-----.))))))......)))))))))....))))))(.(((....(((......((((((.((....))))))))...))).....)))..).....))))))((.....((.....((((((.......))))))((((.....((((..((...(((((....(.......)..)))))....[[(((.((...((((..(((....))).......--((((.-----)))).))))....))...(((((........)))))]]((..(((((((.(((..----.((((....))).........(.<.((((((...((((.((((.((((...((((((...{{..))))))(...((.....((.((((((.....(((.....))).....)))))).))......(((...((...----------------------------------------.))...))).))....).....(...-------.)........))).).)))).))))(...)....))))))...)).(......--------------------------.......)---.))).)))))))....)).)))..)).....((......)).)))).((((.....))))..))))...((((....((((((((.((..(....(.......(((((....(.[..).....)))))((.(((((((((((.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.)))))..)))))).))(...).......(((((((((...((.........))...(((((((.....((((....))))......))))))).].(((.(((..((((((.....((....((((......))))....))..))))..))))).((((.........)))).........((..........(((((.......)))))..)..)....)))....)).))))))).)..))).)))))))).))))))....))....(((((.....]..)))))....(((((..(((.((......((((.((((((..(((((.((((((((..((((((.((((.(((((..(-----------------------------------------------------.).)))))..)))).))))))...((((......((.(--------------------------------------------.....>--------------------------).))..----..)))).....))))))))..)))))..(((......[)).)((((((..........]))))))([((...(((((((.(.((((((.......))))))...).((][.[[[))....)))))))...(((((((((....{..))))))))).(((....))).))]]].].....((((((...(((.]]]]...((((.....))))....]]))).))))))....)}....))))..)))))).......((.(.(.((((((...((.......))...))))))...)).).)........((((.((((((..(((((((((......))))))..))).(((.(.....).))).....)))))..)...))).).....(((((((....))).))))..>.))..))).)))))......(((.((((-------))))..))).((((((((..((((.(.((((((.....(....)....)))))).)(((((...((((...((((((((((}}..)))))..)))))...)))).)))))..((....((((..............))))....))..)))).....)))))))).------(....(((((.-----------.[[[..(((....(.((.......((((((((-------)))))))).....)))......((..(((...-(((---)))...)))..).).............))))))))...).---((((.((..(.......)..))..(((.((((..(((....(((.((..((((..-----.))))..)))))...))).....))).).)))...))))--
>strand_B
UGACUCGUUCAUACUACAGUGGAUACACCAGAUCCCAUCAGAACUCUGAAGUUAAGCACUGUAAGGCUUGGCUAGUACUGAGGUGGGAGACCGCUCGGGAACACCAGGUGAUGAGUCAG
-((((((((....((((((((.....((.(((...(....)...)))...))....)))))).))((((((......(((((..((....)).))))).....))))))))))))))..
>strand_C
UAGCACAGUCUUAACGAUGGAUGUCUUGGUUCCUACAGCGAUGAAGGCCGCAGCAAAAUGCGAUACGCAAUGAAAAUUGCAGUGACUGUGAAUCAUCAGAAUGCUGAAUGUAAACUACACCAAUUCCCUUCGGGGAAUAGUGGUACUCCUACAGAAAAU
-]]]...)))))))))).....)))..))))))))))))......((((((.[[.....))).....(.((((..((.]].))...--....))))..)...)))....((.....))((((((((((.---))))))..)))).))))))))....--