You are 3130548 visitor.
Currently 7 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1VWS A, B, C1RIBOSOMEElectron Microscopy6.12014-04-16


model 1
>strand_A
GUuUGACCUCAAAUCAGGUAGGAGUACCCGCUGAACUUAAGCAUAUCAAUAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGAUUGCCUUAGUAACGGCGAGUGAAGCGGCAAAAGCUCAAAUUUGAAAUCUGGUACCUUCGGUGCCCGAGUUGUAAUUUGGAGAGGGCAACUUUGGGGCCGUUCCUUGUCUAUGUUCCUUGGAACAGGACGUCAUAGAGGGUGAGAAUCCCGUGUGGCGAGGAGUGCGGUUCUUUGUAAAGUGCCUUCGAAGAGUCGAGUUGUUUGGGAAUGCAGCUCUAAGUGGGUGGUAAAUUCCAUCUAAAGCUAAAUAUUGGCGAGAGACCGAUAGCGAACAAGUACAGUGAUGGAAAGAUGAAAAGAACUUUGAAAAGAGAGUGAAAAAGUACGUGAAAUUGUUGAAAGGGAAGGGCAUUUGAUCAGACAUGGUGUUUUGUGCCCUCUGCUCCUUGUGGGUAGGGGAAUCUCGCAUUUCACUGGCCAGCAUCAGUUUUGGUGGCAGGAUAAAUCCAUAGGAAUGUAGCUUGCCUCGGUAAGUAUUAUAGCCUGUGGGAAUACUGCCAGCUGGGACUGAGGACUGCGACGUAAGUCAAGGAUGCUGGCAUAAUGGUUAUAUGCCGCCCGUCUUGAAACACGGACCAAGGAGUCUAACGUCUAUGCGAGUGUUUGGGUGUAAAACCCAUACGCGUAAUGAAAGUGAACGUAGGUUGGGGCCUCGCAAGAGGUGCACAAUCGACCGAUCCUGAUGUCUUCGGAUGGAUUUGAGUAAGAGCAUAGCUGUUGGGACCCGAAAGAUGGUGAACUAUGCCUGAAUAGGGUGAAGCCAGAGGAAACUCUGGUGGAGGCUCGUAGCGGUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGAAUUUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUCCUGCCGAAGUUUCCCUCAGGAUAGCAGAAGCUCGUAUCAGUUUUAUGAGGUAAAGCGAAUGAUUAGAGGUUCCGGGGUCGAAAUGACCUUGACCUAUUCUCAAACUUUAAAUAUGUAAGAAGUCCUUGUUACUUAAUUGAACGUGGACAUUUGAAUGAAGAGCUUUUAGUGGGCCAUUUUUGGUAAGCAGAACUGGCGAUGCGGGAUGAACCGAACGUAGAGUUAAGGUGCCGGAAUACACGCUCAUCAGACACCACAAAAGGUGUUAGUUCAUCUAGACAGCCGGACGGUGGCCAUGGAAGUCGGAAUCCGCUAAGGAGUGUGUAACAACUCACCGGCCGAAUGAACUAGCCCUGAAAAUGGAUGGCGCUCAAGCGUGUUACCUAUACUCUACCGUCAGGGUUGAUAUGAUGCCCUGACGAGUAGGCAGGCGUGGAGGUCAGUGACGAAGCCUAGACCGUAAGGUCGGGUCGAACGGCCUCUAGUGCAGAUCUUGGUGGUAGUAGCAAAUAUUCAAAUGAGAACUUUGAAGACUGAAGUGGGGAAAGGUUCCACGUCAACAGCAGUUGGACGUGGGUUAGUCGAUCCUAAGAGAUGGGGAAGCUCCGUUUCAAAGGCCUGAUUUUAUGCAGGCCACCAUCGAAAGGGAAUCCGGUUAAGAUUCCGGAACCUGGAUAUGGAUUCUUCACGGUAACGUAACUGAAUGUGGAGACGUCGGCGCGAGCCCUGGGAGGAGUUAUCUUUUCUUCUUAACAGCUUAUCACCCCGGAAUUGGUUUAUCCGGAGAUGGGGUCUUAUGGCUGGAAGAGGCCAGCACCUUUGCUGGCUCCGGUGCGCUUGUGACGGCCCGUGAAAAUCCACAGGAAGGAAUAGUUUUCAUGCCAGGUCGUACUGAUAACCGCAGCAGGUCUCCAAGGUGAACAGCCUCUAGUUGAUAGAAUAAUGUAGAUAAGGGAAGUCGGCAAAAUAGAUCCGUAACUUCGGGAUAAGGAUUGGCUCUAAGGGUCGGGUAGUGAGGGCCUUGGUCAGACGCAGCGGGCGUGCUUGUGGACUGCUUGGUGGGGCUUGCUCUGCUAGGCGGACUACUUGCGUGCCUUGUUGUAGACGGCCUUGGUAGGUCUCUUGUAGACCGUCGCUUGCUACAAUUAACGAUCAACUUAGAACUGGUACGGACAAGGGGAAUCUGACUGUCUAAUUAAAACAUAGCAUUGCGAUGGUCAGAAAGUGAUGUUGACGCAAUGUGAUUUCUGCCCAGUGCUCUGAAUGUCAAAGUGAAGAAAUUCAACCAAGCGCGGGUAAACGGCGGGAGUAACUAUGACUCUCUUAAGGUAGCCAAAUGCCUCGUCAUCUAAUUAGUGACGCGCAUGAAUGGAUUAACGAGAUUCCCACUGUCCCUAUCUACUAUCUAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCUUGGCAGAAUCAGCGGGGAAAGAAGACCCUGUUGAGCUUGACUCUAGUUUGACAUUGUGAAGAGACAUAGAGGGUGUAGAAUAAGUGGGAGCUUCGGCGCCAGUGAAAUACCACUACCUUUAUAGUUUCUUUACUUAUUCAAUGAAGCGGAGCUGGAAUUCAUUUUCCACGUUCUAGCAUUCAAGGUCCCAUUCGGGGCUGAUCCGGGUUGAAGACAUUGUCAGGUGGGGAGUUUGGCUGGGGCGGCACAUCUGUUAAACGAUAACGCAGAUGUCCUAAGGGGGGCUCAUGGAGAACAGAAAUCUCCAGUAGAACAAAAGGGUAAAAGCCCCCUUGAUUUUGAUUUUCAGUGUGAAUACAAACCAUGAAAGUGUGGCCUAUCGAUCCUUUAGUCCCUCGGAAUUUGAGGCUAGAGGUGCCAGAAAAGUUACCACAGGGAUAACUGGCUUGUGGCAGUCAAGCGUUCAUAGCGACAUUGCUUUUUGAUUCUUCGAUGUCGGCUCUUCCUAUCAUACCGAAGCAGAAUUCGGUAAGCGUUGGAUUGUUCACCCACUAAUAGGGAACGUGAGCUGGGUUUAGACCGUCGUGAGACAGGUUAGUUUUACCCUACUGAUGAAUGUUACCGCAAUAGUAAUUGAACUUAGUACGAGAGGAACAGUUCAUUCGGAUAAUUGGUUUUUGCGGCUGUCUGAUCAGGCAUUGCCGCGAAGCUACCAUCCGCUGGAUUAUGGCUGAACGCCUCUAAGUCAGAAUCCAUGCUAGAACGCGGUGAUUUCUUUGCUCCACACAAUAUAGAUGGAUACGAAUAAGGCGUCCUUGUGGCGUCGCUGAACCAUAGCAGGCUAGCAACGGUGCACUUGGCGGAAAGGCCUUGGGUGCUUGCUGGCGAAUUGCAAUGUCAUUUUGCGUGGGGAUAAAUCAUUUGUAUACGACUUAGAUGUACAACGGGGUAUUGUAAGCAGUAGAGUAGCCUUGUUGUUACGAUCUGCUGAGAUUAAGCCUUUGUUGUCUGAUUUGU
--.(..((((....((((((.(....(((((......(...[..).......)))).).........((....))...((((......((.]...)).....))))...((((.........(((.((((((...)))))).))....)........((((((.(((((((((((((.(((((((...({((((......)))))[[(...).(((....}]])))....)))))))...))))))))....)))))))))))...)....(((((((........))))))).....(((((..[[[[[.)))))..)))..........((((((.((...............((....))....((......(..((((....))))............)(.....((((((..((.....(((((.(((((..................---------------------------.............(((((((((((((((((((((((......((((((((......((((((....)))))).......))))))))....))))).))))))))))........(((....)))....)))))))).....))))).))))).<((((........))))((((((..(.((((((.((((((..(((...(((.......)))...)))...((....)).......(((((..(((((....)))))...))))).((((((((....(....)....))).))).))....)))))).))))))..((.(...((((((.....(((((((((..((((...(((((((....)))))))...).)))...(((..((.((........)))).)))....))))))))).(.((.......))...)..))))))......).))).((((((....(.(((....))).).(((((((((...(((.(((((((.....(.(....(((..(.((((...((((((.....)))))).)))).)..)))..)..).....)))))...((((.((((.(......))))).)))).....))))).)))))))).)...((((.(((((.....))))).))))....(((......)))...(((((((...((([[[...(.((((((......(..........(((.((((((((((.......(((((.(((...((.........))...))).....(...((......)).).)))))...)))))))))))))..........]]].)....))))))))))...)))))))(((((((((.........)))))))))....))))))((((((((((.((......((((.((((....))))))))...)))))))))).)).....))))))((.....(......((((((.......))))))((((.....((.(..((...(((((....((.....))..))))).....[((..((...((....(((....))).........((...(.....)....).)....))....))...(((((........)))))].((((.((((.(((...((((....)))...(.[.((((((...((((.((((((((((((((((((...{{..))))))(...(((((....(((((.....(((.....))).....))))).....)))))....)(((((((......))))))))))).).))))))).))))(...)....))))))...))....)))...))))))))..))..)).....((......)).).)).((((.....))))..))))..((((.....(((((((.((..(....(.......(((((....(.[..).....)))))((.(((((((((.......((................(.(....------------------------------------------------------....).).................(.............)..)).........----...)))..)))))).))(...).......(((((((((...(...........)...(((((((....((((.....))))......))))))).].(((.(((..((((((.(...((.....((((....)))).....)).)))))..)))))(((((.........)))))........((..........(((((.......)))))..)..)....)))....)).))))))).)..))).)))))))..)))).)....)).[..(((((.....>].)))))....(((((..(((.((......((((.((((((..(((((.((((((((..((((((((.(...((...............................................).)...).))))))))....((((.....((((..((((........))))...........]...((((((....))))))..))))..))))......))))))))..)))))..(((......[)).)((((((..........]))))))([((...(((((((.(.((((((.......))))))...).((][.[[[))....)))))))...(((..((((....{..))))..))).(((....))).))]]].].....((((((..((((..]]]]]))))))))))....)}....))))..)))))).......(..(.(.((((((...((.......))...))))))...))...)........((((.((((((..(.(((((((......))))))..).).(((.(.....).))).....)))))..)...))).).....(((((((....))).))))....))..))).)))))....((((((((..((((.(.(((((......(....).....))))).)(((((...((((....((((((((((}}..)))))..)))))...))))..))))).((((...((((.............))))...)))).))))....)))))))).......((((((.(((.((....((.(........(((((((..).)))))).....))).......((((((...(((((.(..(((......)))..).))))).)))))).............)).))).))))))..(((((.(..(.......)..)...(.(((((((((.(((....((((.(..(...((..)..)...)..)))))...)))....)))).)))))).)))))..
>strand_B
AAACUUUCAACAACGGAUCUCUUGGUUCUCGCAUCGAUGAAGAACGCAGCGAAAUGCGAUACGUAAUGUGAAUUGCAGAAUUCCGUGAAUCAUCGAAUCUUUGAACGCACAUUGCGCCCCUUGGUAUUCCAGGGGGCAUGCCUGUUUGAGCGUCAUUU
...))..)))))).....)))..))))))))...)......((((((.[[.....))).....(.((((.....]]............).)))..)...)))....((.....))(((((((((....))))))))).))))))...))).)..)...
>strand_C
GGUUGCGGCCAUAUCUACCAGAAAGCACCGUUUCCCGUCCGAUCAACUGUAGUUAAGCUGGUAAGAGCCUGACCGAGUAGUGUAGUGGGUGACCAUACGCGAAACUCAGGUGCUGCAAUCU
(((((((((....((((((((.....((((((...(....)...))).)..))....)))))).))((((((.......(((((..((....)).))))).....))))))))))))))).