You are 3130466 visitor.
Currently 8 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1PNY RR0075 0, 91RIBOSOMEX-Ray Difraction9.52003-06-13


model 1
>strand_0
gGUCAAGAUAGUAAGGGUCCACGGUGGAUGCCCUGGCGCUGGAGCCGAUGAAGGACGCGAUUACCUGCGAAAAGCCCCGACGAGCUGGAGAUACGCUUUGACUCGGGGAUGUCCGAAUGGGGAAACCCACCUCGUAAGAGGUAUCCGCAAGGAUGGGAACUCAGGGAACUGAAACAUCUCAGUACCUGAAGGAGAAGAAAGAGAAUUCGAUUCCGUUAGUAGCGGCGAGCGAACCCGGAUCAGCCCAAACCGAAACGCUUGCGUUUCGGGGUUGUAGGACCAGUUUUUAAGAUUCAACCCCUCAAGCCGAAGUGGCUGGAAAGCUACACCUCAGAAGGUGAGAGUCCUGUAGGCGAACGAGCGGUUGACUGUACUGGCACCUGAGUAGGUCGUUGUUCGUGAAACGAUGACUGAAUCCGCGCGGACCACCGCGCAAGGCUAAAUACUCCCAGUGACCGAUAGCGCAUAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGGAGGGGAGUGAAAGAGAACCUGAAACCGUGGACUUACAAGCAGUCAUGGCACCUUAUGCGUGUUAUGGCGUGCCUAUUGAAGCAUGAGCCGGCGACUUAGACCUGACGUGCGAGCUUAAGUUGAAAAACGGAGGCGGAGCGAAAGCGAGUCCGAAUAGGGCGGCAUUAGUACGUCGGGCUAGACUCGAAACCAGGUGAGCUAAGCAUGACCAGGUUGAAACCCCCGUGACAGGGGGCGGAGGACCGAACCGGUGCCUGCUGAAACAGUCUCGGAUGAGUUGUGUUUAGGAGUGAAAAGCUAACCGAACCUGGAGAUAGCUAGUUCUCCCCGAAAUGUAUUGAGGUACAGCCUCGGAUGUUGACCAUGUCCUGUAGAGCACUCACAAGGCUAAGGGCACGUAAUGUGUUCUAAACCUUAUGAAACUCCGAAGGGGCACGCGUUUAGUCCGGGAGUGAGGCUGCGAGAGCUAACUUCCGUAGCCGAGAGGGAAACAACCCAGACCAUCAGCUAAGGUCCCUAAAUGAUCGCUCAGUGGUUAAGGAUGUGUCGUCGCAUAGACAGCCAGGAGGUUGGCUUAGAAGCAGCCACCCUUCAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUGACGAUGCGCCGAAAAUGAUCGGGGCUCAAGUGAUCUACCGAAGCUAUGGAUUCAACUCGCGAAGCGAGUUGUCUGGUAGGGGAGCGUUCAGUCCGCGGAGAAGCCAUACCGGAAGGAGUGGUGGAGCCGACUGAAGUGCGGAUGCCGGCAUGAGUAACGAUAAAAGAAGUGAGAAUCUUCUUCGCCGUAAGGACAAGGGUUCCUGGGGAAGGGUCGUCCGCCCAGGGAAAGUCGGGACCUAAGGUGAGGCCGAACGGCGCAGCCGAUGGACAGCAGGUCAAGAUUCCUGCACCGAUCAUGUGGAGUGAUGGAGGGACGCAUUACGCUAUCCAAUGCCAAGCUAUGGCUAUGCUGGUUGGUACGCUCAAGGGCGAUCGGGUCAGAAAAUCUACCGGUCACAUGCCUCAGACGUAUCGGGAGCUUCCUCGGAAGCGAAGUUGGAAACGCGACGGUGCCAAGAAAAGCUUCUAAACGUUGAAACAUGAUUGCCCGUACCGCAAACCGACACAGGUGUCCGAGUGUCAAUGCACUAAGGCGCGCGAGAGAACCCUCGUUAAGGAACUUUGCAAUCUCACCCCGUAACUUCGGAAGAAGGGGUCCCCACGCUUCGCGUGGGGCGCAGUGAAUAGGCCCAGGCGACUGUUUACCAAAAUCACAGCACUCUGCCAACACGAACAGUGGACGUAUAGGGUGUGACGCCUGCCCGGUGCCGGAAGGUCAAGUGGAGCGGUUUACUCAAGUGCAAGCAAAGCUGCGAAAUGAAGCCCCGGUGAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCUGCACGAAAGGCGUAACGAUCUGGGCGCUGUCUCAACGAGGGACUCGGUGAAAUUGAAUUGGCUGUAAAGAUGCGGCCUACCCGUAGCAGGACGAAAAGACCCCGUGGAGCUUUACUAUAGUCUGGCAUUCAACGUUGGGACGUGGUGCGUAGGAUAGGUGGGAGGCGAAGAACCCUGGCUACGGCUGGGGGGAGCCGCCGGUGAAAUACCACCCUCUACUCUUUGACGUUGUAACCUGAAAAAUCACUUUCGGGGACCGUGCUUGGCGGGUAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCCAAAAUGUAACGGAGGCGCCCAAAGGUCACCUCAAGACGGUUGGAAAUCGUCUGUAGAGCGCAAAGGUAGAAGGUGGCUUGACUGCGAGACUGACACGUCGAGCAGGGAGGAAACUCGGGCUUAGUGAACCGGUGGUACCGUGUGGAAGGGCCAUCGAUCAACGGAUAAAAGUUACCCCGGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCGAGAGUCCAUAUCGGCGGGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCGUCGCAUCCUGGGGCUGAAGAAGGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGCACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCUCUAUCCGCUACGGGCGCAGGAGAAUUGAGGGGAGUUGCUCCUAGUACGAGAGGACCGGAGUGAACGGACCGCUGGUCUCCCUGCUGUCGUACCAACGGCACAUGCAGGGUAGCUAUGUCCGGAACGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGCGGGAAGCCAGCCCCAAGAUGAGUUCUCCCACUGUUCAGGUAAGACUCCCGGAAGACCACCGGGUUAAGAGGCCAGGCGUGCACGCAUAGCAAUGUGUUCAGCGGACUGGUGCUCAUCAGUCGAGGUCUUGACCA
((((((((........((((((((.....(((..((((((((((((......(((((..[[..[[..)).....(((.((...((.]]..]]..))......)).)))...)))....(((....)))(((((....)))))((((....))))))...((((((.....((....))......))))).).........((....))...(.((......((.....)).....)).)...((....-------------------------------------------..((((((...(..(((....((((......)))).[[(...).(((.....]])))...)))....)...)))))).....-------------.((((.((((.......)))).))))......(((((..[[[[)))))...))......)).)))))).))..............((....))....)).........((((....)))).............).....)))))))).........(.((((.(((.......))).)))).)...(.(........).).((((((....(((.((((((((.(..((....(((....)))....))...((....))...((.......))........).)))))))))))..((.(...((((((...(.(((((((((..(((.....(((((......)))))......)))...((...(.((........)).)..))....))))))))).).((.......))......))))))......).))..((((((.....(..(....)..)..((((((((..(.(((.((.((....(.(...(((.((((....((((((.....))))))....)))).)))..)..)....)).)).).))..)))))))).)...(((((((..(......)..)))))))....(((......)))...((((.(((...((([[....(.((((((...........((..(.((((((.........(..((.(((..(((.........)))..))).........((......))...))...)....)))))).).))...........]]......))))))))))...)))))))....(((((((...)))))))........))))))(.(((.(.(.(........(((..((....))..))).....).).).)))..).....))))))(......((.....((((((.......)))))).(((....((((..((...((((((...((.....)).))))))....[[(.((.((...((....(((....)))....))...))....((((........)))).]](.(((((((...((.....((....(((((.(((..(((((..(((.((...{{....)))))...(((((.(.(..(...(((((.............)))))......).)...)))))).....(((((....)))))....)))))...)))..))))).........)).....))......))))))).))).)..)).....((......)).)))).((((......))))..)))...((((....(((((((..((.......(........((((....(....).....)))).((((((((...))))))))(...).......((((((.((...(...........)...(((((((.....(((.....))).......)))))))..((((.(((..((.((((..((.....(...((((.------..((....))....))))...).....))))))...)))))(.(((.........))).)........(............((((.......))))......)....))))...))..)))))).)...))..))))))).)))))).....).....((((..........))))..((((((((..(..........((((.((((((..(((((.(.(.((((..((((((((((..((((.(......[..(((((..(((......(((((((....)))))))...)))..........].)))))).))))..))))))))))...(((((((......))))))).....)))).).)..)))))..(((.......)))((((((...........)))))).[((....((((((...(((((.........))))).....((][.[[[))....))))))....((((..(((...{..)))..)))).(((....))).))]]].].....((((.(..((..]]]]..)).).))))......}......))))..))))))......((((..(.((((((....(.......)....))))))...).)).).)......((((.((((((..((((((.(........).)))..))).(((((.....))))).....)))))..)...))).).....(((((.(....).).)))).........).))))))))[....((((((...((((..(((((((...............))))))).(((((...(.((...(((((((((((.}}.))))))...)))))...)).).)))))....((.(..((.(.............).))...)))..))))..]....))))))....((..)).....(((((((((.......)))))....((((((((.(((....(((((....)))))...)))..))))).)))...))))....)))))))).
>strand_9
CCCCCGUGCCCAUAGCACUGUGGAACCACCCCACCCCAUGCCGAACUGGGUCGUGAAACACAGCAGCGCCAAUGAUACUCGGACCGCAGGGUCCCGGAAAAGUCGGUCAGCGCGGGGG
(((((((((.....((.(((((.....(((((...............)))..))....)))))..)).((.......((.(((((....))))).)).......))...)))))))))