You are 3130462 visitor.
Currently 7 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1PNU RR0073 0, 91RIBOSOMEX-Ray Difraction8.72003-06-13


model 1
>strand_0
gGUCAAGAUAGUAAGGGUCCACGGUGGAUGCCCUGGCGCUGGAGCCGAUGAAGGACGCGAUUACCUGCGAAAAGCCCCGACGAGCUGGAGAUACGCUUUGACUCGGGGAUGUCCGAAUGGGGAAACCCACCUCGUAAGAGGUAUCCGCAAGGAUGGGAACUCAGGGAACUGAAACAUCUCAGUACCUGAAGGAGAAGAAAGAGAAUUCGAUUCCGUUAGUAGCGGCGAGCGAACCCGGAUCAGCCCAAACCGAAACGCUUGCGUUUCGGGGUUGUAGGACCAGUUUUUAAGAUUCAACCCCUCAAGCCGAAGUGGCUGGAAAGCUACACCUCAGAAGGUGAGAGUCCUGUAGGCGAACGAGCGGUUGACUGUACUGGCACCUGAGUAGGUCGUUGUUCGUGAAACGAUGACUGAAUCCGCGCGGACCACCGCGCAAGGCUAAAUACUCCCAGUGACCGAUAGCGCAUAGUACCGUGAGGGAAAGGUGAAAAGAACCCCGGGAGGGGAGUGAAAGAGAACCUGAAACCGUGGACUUACAAGCAGUCAUGGCACCUUAUGCGUGUUAUGGCGUGCCUAUUGAAGCAUGAGCCGGCGACUUAGACCUGACGUGCGAGCUUAAGUUGAAAAACGGAGGCGGAGCGAAAGCGAGUCCGAAUAGGGCGGCAUUAGUACGUCGGGCUAGACUCGAAACCAGGUGAGCUAAGCAUGACCAGGUUGAAACCCCCGUGACAGGGGGCGGAGGACCGAACCGGUGCCUGCUGAAACAGUCUCGGAUGAGUUGUGUUUAGGAGUGAAAAGCUAACCGAACCUGGAGAUAGCUAGUUCUCCCCGAAAUGUAUUGAGGUACAGCCUCGGAUGUUGACCAUGUCCUGUAGAGCACUCACAAGGCUAAGGGCACGUAAUGUGUUCUAAACCUUAUGAAACUCCGAAGGGGCACGCGUUUAGUCCGGGAGUGAGGCUGCGAGAGCUAACUUCCGUAGCCGAGAGGGAAACAACCCAGACCAUCAGCUAAGGUCCCUAAAUGAUCGCUCAGUGGUUAAGGAUGUGUCGUCGCAUAGACAGCCAGGAGGUUGGCUUAGAAGCAGCCACCCUUCAAAGAGUGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUGACGAUGCGCCGAAAAUGAUCGGGGCUCAAGUGAUCUACCGAAGCUAUGGAUUCAACUCGCGAAGCGAGUUGUCUGGUAGGGGAGCGUUCAGUCCGCGGAGAAGCCAUACCGGAAGGAGUGGUGGAGCCGACUGAAGUGCGGAUGCCGGCAUGAGUAACGAUAAAAGAAGUGAGAAUCUUCUUCGCCGUAAGGACAAGGGUUCCUGGGGAAGGGUCGUCCGCCCAGGGAAAGUCGGGACCUAAGGUGAGGCCGAACGGCGCAGCCGAUGGACAGCAGGUCAAGAUUCCUGCACCGAUCAUGUGGAGUGAUGGAGGGACGCAUUACGCUAUCCAAUGCCAAGCUAUGGCUAUGCUGGUUGGUACGCUCAAGGGCGAUCGGGUCAGAAAAUCUACCGGUCACAUGCCUCAGACGUAUCGGGAGCUUCCUCGGAAGCGAAGUUGGAAACGCGACGGUGCCAAGAAAAGCUUCUAAACGUUGAAACAUGAUUGCCCGUACCGCAAACCGACACAGGUGUCCGAGUGUCAAUGCACUAAGGCGCGCGAGAGAACCCUCGUUAAGGAACUUUGCAAUCUCACCCCGUAACUUCGGAAGAAGGGGUCCCCACGCUUCGCGUGGGGCGCAGUGAAUAGGCCCAGGCGACUGUUUACCAAAAUCACAGCACUCUGCCAACACGAACAGUGGACGUAUAGGGUGUGACGCCUGCCCGGUGCCGGAAGGUCAAGUGGAGCGGUUUACUCAAGUGCAAGCAAAGCUGCGAAAUGAAGCCCCGGUGAACGGCGGCCGUAACUAUAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAUUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCUGCACGAAAGGCGUAACGAUCUGGGCGCUGUCUCAACGAGGGACUCGGUGAAAUUGAAUUGGCUGUAAAGAUGCGGCCUACCCGUAGCAGGACGAAAAGACCCCGUGGAGCUUUACUAUAGUCUGGCAUUCAACGUUGGGACGUGGUGCGUAGGAUAGGUGGGAGGCGAAGAACCCUGGCUACGGCUGGGGGGAGCCGCCGGUGAAAUACCACCCUCUACUCUUUGACGUUGUAACCUGAAAAAUCACUUUCGGGGACCGUGCUUGGCGGGUAGUUUGACUGGGGCGGUCGCCUCCCAAAAUGUAACGGAGGCGCCCAAAGGUCACCUCAAGACGGUUGGAAAUCGUCUGUAGAGCGCAAAGGUAGAAGGUGGCUUGACUGCGAGACUGACACGUCGAGCAGGGAGGAAACUCGGGCUUAGUGAACCGGUGGUACCGUGUGGAAGGGCCAUCGAUCAACGGAUAAAAGUUACCCCGGGGAUAACAGGCUGAUCUCCCCCGAGAGUCCAUAUCGGCGGGGAGGUUUGGCACCUCGAUGUCGGCUCGUCGCAUCCUGGGGCUGAAGAAGGUCCCAAGGGUUGGGCUGUUCGCCCAUUAAAGCGGCACGCGAGCUGGGUUCAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCUCUAUCCGCUACGGGCGCAGGAGAAUUGAGGGGAGUUGCUCCUAGUACGAGAGGACCGGAGUGAACGGACCGCUGGUCUCCCUGCUGUCGUACCAACGGCACAUGCAGGGUAGCUAUGUCCGGAACGGAUAACCGCUGAAAGCAUCUAAGCGGGAAGCCAGCCCCAAGAUGAGUUCUCCCACUGUUCAGGUAAGACUCCCGGAAGACCACCGGGUUAAGAGGCCAGGCGUGCACGCAUAGCAAUGUGUUCAGCGGACUGGUGCUCAUCAGUCGAGGUCUUGACCA
((((((((........((((((((.....(((..((((((((((((......(((((..[[..[[..)).....(((.((...((.]]..]]..))......)).)))...)))....(((....)))(((((....)))))((((....))))))...((((((.....((....))......))))).).........((....))...(.((......((.....)).....)).)...((....-------------------------------------------..((((((...(..(((....((((......)))).[[(...).(((.....]])))...)))....)...)))))).....-------------.((((.((((.......)))).))))......(((((..[[[[)))))...))......)).)))))).))..............((....))....)).........((((....)))).............).....)))))))).........(.((((.(((.......))).)))).)...(.(........).).((((((....(((.((((((((.(..((....(((....)))....))...((....))...((.......))........).)))))))))))..((.(...((((((...(.(((((((((..(((.....(((((......)))))......)))...((...(.((........)).)..))....))))))))).).((.......))......))))))......).))..((((((.....(..(....)..)..((((((((..(.(((.((.((....(.(...(((.((((...(((((((.....)))))))...)))).)))..)..)....)).)).).))..)))))))).)...(((((((..(......)..)))))))....(((......)))...((((.(((...((([[....(.((((((...........((..(.((((((.........(..((.(((..(((.........)))..))).........((......))...))...)....)))))).).))...........]]......))))))))))...)))))))....(((((((...)))))))........))))))(.(((.(.(.(........(((..((....))..))).....).).).)))..).....))))))(......((.....((((((.......)))))).(((....((((..((...((((((...((.....)).))))))....[[(.((.((...((....(((....)))....))...))....((((........)))).]](.(((((((...((.....((....(((((.(((..(((((..(((.((...{{....)))))...(((((.(.(..(...(((((.............)))))......).)...)))))).....(((((....)))))....)))))...)))..))))).........)).....))......))))))).))).)..)).....((......)).)))).((((......))))..)))...((((....(((((((..((.......(........((((....(....).....)))).((((((((...))))))))(...).......((((((.((...(...........)...(((((((.....(((.....))).......)))))))..((((.(((..((.((((..((.....(...(((((------..((....))...)))))...).....))))))...)))))(.(((.........))).)........(............((((.......))))......)....))))...))..)))))).)...))..))))))).)))))).....).....((((..........))))..((((((((..(..........((((.((((((..(((((.(.(.((((..((((((((((..((((.(......[..(((((..(((......(((((((....)))))))...)))..........].)))))).))))..))))))))))...(((((((......))))))).....)))).).)..)))))..(((.......)))((((((...........)))))).[((....((((((...(((((.........))))).....((][.[[[))....))))))....((((..(((...{..)))..)))).(((....))).))]]].].....((((.(..((..]]]]..)).).))))......}......))))..))))))......((((..(.((((((....(.......)....))))))...).)).).)......((((.((((((..((((((.(........).)))..))).(((((.....))))).....)))))..)...))).).....(((((.(....).).)))).........).))))))))[....((((((...((((..(((((((...............))))))).(((((...(.((...(((((((((((.}}.))))))...)))))...)).).)))))....((.(..((.(.............).))...)))..))))..]....))))))....((..)).....(((((((((.......)))))....((((((((.(((....(((((....)))))...)))..))))).)))...))))....)))))))).
>strand_9
CCCCCGUGCCCAUAGCACUGUGGAACCACCCCACCCCAUGCCGAACUGGGUCGUGAAACACAGCAGCGCCAAUGAUACUCGGACCGCAGGGUCCCGGAAAAGUCGGUCAGCGCGGGGG
(((((((((.....((.(((((.....(((((...............)))..))....)))))..)).((.......((.(((((....))))).)).......))...)))))))))