You are 3180916 visitor.
Currently 6 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1C2W B1RIBOSOMEElectron Microscopy7.51999-07-28


model 1
>strand_B
GGUUAAGCGACUAAGCGUACACGGUGGAUGCCCUGGCAGUCAGAGGCGAUGAAGGACGUGCUAAUCUGCGAUAAGCGUCGGUAAGGUGAUAUGAACCGUUAUAACCGGCGAUUUCCGAAUGGGGAAACCCAGUGUGUUUCGACACACUAUCAUUAACUGAAUCCAUAGGUUAAUGAGGCGAACCGGGGGAACUGAAACAUCUAAGUACCCCGAGGAAAAGAAAUCAACCGAGAUUCCCCCAGUAGCGGCGAGCGAACGGGGAGCAGCCCAGAGCCUGAAUCAGUGUGUGUGUUAGUGGAAGCGUCUGGAAAGGCGCGCGAUACAGGGUGACAGCCCCGUACACAAAAAUGCACAUGCUGUGAGCUCGAUGAGUAGGGCGGGACACGUGGUAUCCUGUCUGAAUAUGGGGGGACCAUCCUCCAAGGCUAAAUACUCCUGACUGACCGAUAGUGAACCAGUACCGUGAGGGAAAGGCGAAAAGAACCCCGGCGAGGGGAGUGAAAAAGAACCUGAAACCGUGUACGUACAAGCAGUGGGAGCACGCUUAGGCGUGUGACUGCGUACCUUUUGUAUAAUGGGUCAGCGACUUAUAUUCUGUAGCAAGGUUAACCGAAUAGGGGAGCCGAAGGGAAACCGAGUCUUAACUGGGCGUUAAGUUGCAGGGUAUAGACCCGAAACCCGGUGAUCUAGCCAUGGGCAGGUUGAAGGUUGGGUAACACUAACUGGAGGACCGAACCGACUAAUguuGAAAAAUUAGCGGAUGACUUGUGGCUGGGGGUGAAAGGCCAAUCAAACCGGGAGAUAGCUGGUUCUCCCCGAAAGCUAUUUAGGUAGCGCCUCGUGAAUUCAUCUCCGGGGGUAGAGCACUGUUUCGGCAAGGGGGUCAUCCCGACUUACCAACCCGAUGCAAACUGCGAAUACCGGAGAAUGUUAUCACGGGAGACACACGGCGGGUGCUAACGUCCGUCGUGAAGAGGGAAACAACCCAGACCGCCAGCUAAGGUCCCAAAGUCAUGGUUAAGUGGGAAACGAUGUGGGAAGGCCCAGACAGCCAGGAUGUUGGCUUAGAAGCAGCCAUCAUUUAAAGAAAGCGUAAUAGCUCACUGGUCGAGUCGGCCUGCGCGGAAGAUGUAACGGGGCUAAACCAUGCACCGAAGCUGCGGCAGCGACGCUUAUGCGUUGUUGGGUAGGGGAGCGUUCUGUAAGCCUGCGAAGGUGUGCUGUGAGGCAUGCUGGAGGUAUCAGAAGUGCGAAUGCUGACAUAAGUAACGAUAAAGCGGGUGAAAAGCCCGCUCGCCGGAAGACCAAGGGUUCCUGUCCAACGUUAAUCGGGGCAGGGUGAGUCGACCCCUAAGGCGAGGCCGAAAGGCGUAGUCGAUGGGAAACAGGUUAAUAUUCCUGUACUUGGUGUUACUGCGAAGGGGGGACGCAGAAGGCUAUGUUGGCCGGGCGACGGUUGUCCCGGUUUAAGCGUGUAGGCUGGUUUUCCAGGCAAAUCCGGAAAAUCAAGGCUGAGGCGUGAUGACGAGGCACUACGGUGCUGAAGCAACAAAUGCCCUGCUUCCAGGAAAAGCCUCUAAGCAUCAGGUAACAUCAAAUCGUACCCCAAACCGACACaGGUGGUCAGGUAGAGAAUACCAAGGCGCUUGAGAGAACUCGGGUGAAGGAACUAGGCAAAAUGGUGCCGUAACUUCGGGAGAAGGCACGCUGAUAUGUAGGUGAGGUCCCUCGCGGAUGGAGCUGAAAUCAGUCGAAGAUACCAGCUGGCUGCAACUGUUUAUUAAAAACACAGCACUGUGCAAACACGAAAGUGGACGUAUACGGUGUGACGCCUGCCCGGUGCCGGAAGGUUAAUUGAUGGGGUUAGCGCAAGCGAAGCUCUUGAUCGAAGCCCCGGUAAACGGCGGCCGuAACuAuAACGGUCCUAAGGUAGCGAAAuUCCUUGUCGGGUAAGUUCCGACCUGCACGAAUGGCGUAAUGAUGGCCAGGCUGUCUCCACCCGAGACUCAGUGAAAUUGAACUCGCUGUGaAGAUGCAGUGUACCCGCGGCAAGACGGAAAGACCCCGUgAACCUUUACUAUAGCUUGACACUGAACAUUGAGCCUUGAUGUGUAGGAUAGGUGGGAGGCUUUGAAGUGUGGACGCCAGUCUGCAUGGAGCCGACCUUGAAAUACCACCCUUUAAUGUUUGAUGUUCUAACGUUGACCCGUAAUCCGGGUUGCGGACAGUGUCUGGUGGGUAGUUUGACUGgGGCGGUCUCCUCCUAAAGAGUAACGGAGGAGCACGAAGGUUGGCUAAUCCUGGUCGGACAUCAGGAGGUUAGUGCAAUGGCAUAAGCCAGCUUGACUGCGAGCGUGACGGCGCGAGCAGGUGCGAAAGCAGGUCAUAGUGAUCCGGUGGUUCUGAAUGGAAGGGCCAUCGCUCAACGGAUAAAAGGUACUCCGGGGAuAACAGGCUGAUACCGCCCAAGAGUUCAUAUCGACGGCGGUGUUUGGCAcCUCGAUGUCGGCUCAUCACAUCCUGGGGCUGAAGUAGGUCCCAAGGGUAUGGCUGUUCGCCAUUUAAAGUGGUACGCGAGCUGGGUUUAGAACGUCGUGAGACAGUUCGGUCCCUAUCUGCCGUGGGCGCUGGAGAACUGAGGGGGGCUGCUCCUAGUACGAGAGGACCGGAGUGGACGCAUCACUGGUGUUCGGGUUGUCAUGCCAAUGGCACUGCCCGGUAGCUAAAUGCGGAAGAGAUAAGUGCUGAAAGCAUCUAAGCACGAAACUUGCCCCGAGAUGAGUUCUCCCUGACCCUUUAAGGGUCCUGAAGGAACGUUGAAGACGACGACGUUGAUAGGCCGGGUGUGUAAGCGCAGCGAUGCGUUGAGCUAACCGGUACUAAUGAACCGUGAGGCUUAACCUU
((((((((.......((((((((((...((((..(((((((((((........((((((.[...[[[)))...].(((((((..(((]]...].)))......)))))))...)))....(((....)))(((((((....))))))).((((((((((......)).)))))))).......(((((..(((((....))..))).)))))...........((....))..((((((.....((.....))....)))))..((((..((((......(((((((((((((.(((...((((((....))))))[[(...).(((.....]])))...)))...)))))))))))))...))))........((((((((.........))))))))......(((((..[[[[)))))..))))..)..)).))))))).))...............((....))....)))).......((((.....))))..................))))))))))........((((..((((((....))))))..))))..................((((((....(((((((((((((..((((..((.....))..))))...((....))..((((.....)))).....)))))))))))))..((.....((((((...((((((((((((.((((...((((((......))))))....))))...(((.(((((........))))))))..).))))))))))).((.......))......))))))........))..((((((....(((((....)))))..(((((((...(((((((((.(.(.(.....(((.((((...(((((((.....))))).))...)))).))).....).).).)))))).)))...))))))).....((((((((((......))))))))))....(((......)))...((((.((((..((([[....(.(((((((..........((..(((((..(((.......(((((.(((..(((.........)))..))).....(..(((......)))).)))))...)))..))))).))............]]....)))))))))))..))))))))(((((((((....)))))))))....))))))..(((((...((((.....((((((((....))))))))..))))..)))))........))))))(......((.....((((((.......))))))((((....(((((.....((((((((..((.....))))))))))...[[(((.(((...(((...(((....)))...)))...)))..(((((........)))))]](((((((((((....(((((....(.((..(((..(((((.(((((..........))))).....((((...((((((((((((.((.....)))))))))))..)))...))))........(((((....)))))....)))))...)))...)).).........)))))........))))))))))).))).........((......))))))).((((.....))))..))))..((((....((((((((.(((.(............(((((...............)))))((((((...(((.....((((.....))))....)))..))))))............(((((((((..(((((.....)))))..((((((((....(((....)))......)))))))).(((((.(((..(((((((..((.........((((((.((....))..)))))).........)))))))..)))))(((((.........)))))....................((((((.....))))))..........)))))..)).)))))))..).))).)))))))).)))))).....).....(((((........)))))..((((((((.(((.((.....(((((.(((((((.(((((.(((.(((((((((((((((((.((((...........(((((..(((......(((.((((....)))).)))...)))............)))))..)))).)))))))))))...(((.((((((.....)))))))))...)))))).)))..)))))..(((((...)))))((((((...........))))))..((..((((((((((.((((((.......))))))...).((...[[[))...)))))))))..((((..(((......)))..)))).(((....))).))]]].......((((((((((..]]]].))))))))))............)))))..))))))).......((((((((((((...((.......))...))))))))).))).........(((((((((((((((((((((((......))))))).))))(((((.....))))).....)))))....))))))).....(((((((....))).))))....))..)))))))))))....((((((((..((((..(((((((.....(....)....))))))).(((((..........(((((((((((....))))))..)))))........)))))...(((....(((((...........)))))....))).))))......))))))))..((((((...)))))).....(((((((((.......)))))))..((((((((.......((((((....)))))).......))))).))).....)).....))))))))..